Đội ngũ giảng viên


Thầy
Nguyễn
Thành Long
Former Marcoms Director
tại BSA Center Vietnam
Thầy
Hải
Minh
Managing Director
tại Wisdom Agency


Nguyễn Lê
Ly Na
Seller Community Lead
tại Shopee
Thầy

Đăng Khôi
Former Marketing Manager
tại CASK

Thầy
Cao
Kỷ Tùng
CEO tại BKUP - Founder tại MyAd Agency & Academy,
Trưởng phòng digital công ty BĐS Timland
Thầy
Đỗ Quốc
Việt Anh
Trưởng ban Chuyển đổi số và Sáng tạo
tại Tập đoàn TCT

Thầy
Ngô Đình
Sơn Thái
Founder & CEO
The Inspiration
Thầy
Ninh
Thành Nam
SEO Manager
tại Agency SEO Ngon


Nguyễn Thị
Cẩm Uyên
Chife Operating Officer
tại BMQ
Thầy
Trương
Đình Trang
CEO
tại Group247 - Agency Digital Marketing

Thầy
Trần
Bình Trọng
CEO/Founder
tại Agency Tmarketing