Học kỳ 1: Trở thành SEO Executive


Kết quả đạt được

Học kỳ này sẽ giúp bạn xây dựng một nền tảng vững chắc về Marketing và hiểu rõ sự ảnh hưởng của Digital với thế giới. Nắm được vai trò của Digital Marketing trong chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp dưới góc nhìn của một công ty. Mặt khác, học kỳ này sẽ đi sâu về nền tảng Website. Bạn sẽ được học và thực hành với nền tảng website từ A đến Z: lập chiến lược, sáng tạo, thực hiện SEO, đo lường và phân tích.

Nội dung học kỳ