Học kỳ 2: Trở thành Social Media Executive


Kết quả nhận được

Học kỳ này là cấp độ tiếp theo để thực hiện Digital Marketing Strategy của một doanh nghiệp trên những nền tảng: Social Media, Email Marketing và Mobile Marketing.Hiểu cách sử dụng các nền tảng đó để quảng bá và định vị thương hiệu trên thị trường kỹ thuật số. Học kỳ 2 cũng giúp tạo ra và đánh giá chiến lược tiếp thị kỹ thuật số toàn diện bằng cách tiếp cận tiếp thị trong nước

Nội dung học kỳ