Học kỳ 4: Trở thành Social Media Executive Executive


Bạn nhận được gì từ học kỳ này

Cập nhật về xu hướng với thương mại điện tử và công nghệ. Điều quan trọng nhất của học kỳ này là thực hiện dự án lớn.

Nội dung của học kỳ