Digital Việt Nam 2024 – Báo cáo toàn diện về Digital 2024

Đây là toàn bộ dữ liệu, thông tin chi tiết và xu hướng mới nhất của Digital Việt Nam 2024 theo nghiên cứu của Datareportal và Wearesocial.  FPT Skillking tổng hợp lại các con số chính quan trọng của tình hình Digital tại Việt Nam trong 2024. 

Thực trạng Digital Việt Nam 2024 

Dưới đây là những điểm chính của DataReportal về việc sử dụng và tiếp nhận công nghệ số tại Việt Nam vào đầu năm 2024: 

 • Tính đến đầu năm 2024, có 78,44 triệu người sử dụng internet tại Việt Nam, khi tỉ lệ tiếp cận internet đạt 79,1%. 
 • Việt Nam có 72,70 triệu người sử dụng mạng xã hội vào tháng 1 năm 2024, tương đương với 73,3% tổng dân số. 
 • Tổng cộng có 168,5 triệu kết nối di động tại Việt Nam đầu năm 2024, con số này tương đương với 169,8% tổng dân số.
Tổng quan về Digital Việt Nam 2024
Tổng quan về Digital Việt Nam 2024

Những số liệu chính này mang lại cái nhìn tổng quan tuyệt vời về tình trạng Digital ở Việt Nam. Với sự phát triển của thời đại số, các xu hướng kỹ thuật số và hành vi kỹ thuật số tại Việt Nam đang phát triển.

Dân số Việt Nam năm 2024 

Dân số của Việt Nam đạt 99,19 triệu người vào tháng 1 năm 2024. Dữ liệu cho thấy dân số Việt Nam tăng thêm 655 nghìn người (+0,7%) giữa đầu năm 2023 và đầu năm 2024. Trong đó, 50,6% dân số Việt Nam là nữ, trong khi 49,4% dân số là nam. Vào đầu năm 2024, 39,8% dân số Việt Nam sống tại các trung tâm đô thị, trong khi 60,2% sống ở vùng nông thôn. 

Lưu ý: Dữ liệu về giới tính hiện chỉ có sẵn cho “nữ” và “nam”. 

Digital Việt Nam 2024 - Dân số
Digital Việt Nam 2024 – Dân số

Khi xem xét dân số Việt Nam theo độ tuổi, độ tuổi trung bình của dân số Việt Nam là 33,0. Dưới đây là cách dân số tổng cộng của Việt Nam phân chia theo các nhóm tuổi: 

 • 7,2% thuộc độ tuổi từ 0 đến 4.
 • 12,0% thuộc độ tuổi từ 5 đến 12.
 • 7,1% thuộc độ tuổi từ 13 đến 17.
 • 9,7% thuộc độ tuổi từ 18 đến 24.
 • 15,7% thuộc độ tuổi từ 25 đến 34.
 • 15,6% thuộc độ tuổi từ 35 đến 44.
 • 13,1% thuộc độ tuổi từ 45 đến
 • 54. 9,9% thuộc độ tuổi từ 55 đến 64.
 • 9,8% ở tuổi 65 và cao hơn.

Lưu ý: Tổng của các phần trăm có thể không bằng 100% do làm tròn. 

Tình hình sử dụng Internet tại Việt Nam năm 2024 

Digital Việt Nam 2024 - Tình hình sử dụng internet Việt Nam
Digital Việt Nam 2024 – Tình hình sử dụng internet Việt Nam

Vào tháng 1 năm 2024, có 78,44 triệu người dùng Internet tại Việt Nam. Tỷ lệ sử dụng Internet của Việt Nam đạt 79,1% so với tổng dân số tính đầu năm 2024. Theo phân tích của Kepios cho thấy số người dùng Internet tại Việt Nam tăng thêm 502 nghìn người (+0,6%) giữa tháng 1 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. 

Dữ liệu được công bố bởi Ookla cho thấy người dùng Internet tại Việt Nam có thể mong đợi các tốc độ kết nối Internet sau đây đầu năm 2024: 

 • Tốc độ kết nối Internet di động trung bình qua mạng di động: 47,06 Mbps. 
 • Tốc độ kết nối Internet cố định trung bình: 105,04 Mbps. 

Dữ liệu của Ookla cho thấy tốc độ kết nối Internet di động trung bình tại Việt Nam tăng thêm 7,47 Mbps (+18,9%) trong mười hai tháng đến đầu năm 2024. Trong khi đó, dữ liệu của Ookla cho thấy tốc độ kết nối Internet cố định tại Việt Nam tăng thêm 24,74 Mbps (+30,8%) trong cùng giai đoạn. 

Thống kê mạng xã hội cho Việt Nam năm 2024 

Digital Việt Nam 2024 - Mạng xã hội (social media) Việt Nam 2024
Tình hình sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam vào đầu năm 2024

Theo dữ liệu của DataReportal, tính đến tháng 1 năm 2024, có 72,7 triệu tài khoản người dùng mạng xã hội đang hoạt động tại Việt Nam. Để rõ hơn, phân tích của Kepios cho thấy số người dùng mạng xã hội tại Việt Nam đã tăng thêm 6,5 triệu (+9,8%) giữa đầu năm 2023 và đầu năm 2024. 

Số lượng người dùng mạng xã hội tại Việt Nam đầu năm 2024 tương đương với 73,3% dân số tổng cộng, nhưng quan trọng nhất là cần nhấn mạnh rằng người dùng mạng xã hội có thể không đại diện cho cá nhân duy nhất (xem chi tiết trong ghi chú dữ liệu của chúng tôi để hiểu rõ hơn). 

Trong khi đó, dữ liệu được công bố trong các công cụ quảng cáo của các nền tảng mạng xã hội hàng đầu cho thấy có 72,55 triệu người sử dụng mạng xã hội ở độ tuổi từ 18 trở lên tại Việt Nam đầu năm 2024, tương đương với 99,2% dân số tổng cộng ở độ tuổi 18 trở lên vào thời điểm đó. Nói chung, 92,7% tổng số người dùng Internet tại Việt Nam (bất kể độ tuổi) đã sử dụng ít nhất một nền tảng mạng xã hội vào tháng 1 năm 2024. Tại thời điểm đó, 51,0% số người dùng mạng xã hội ở Việt Nam là nữ, trong khi 49,0% là nam. 

Lưu ý: Hiện tại, dữ liệu về giới tính chỉ có sẵn cho “nữ” và “nam”. 

Tình hình sử dụng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam năm 2024 

Digital Việt Nam 2024 - Mạng xã hội Facebook Việt Nam 2024
Digital Việt Nam 2024 – Mạng xã hội Facebook Việt Nam 2024

Dữ liệu được công bố trong tài nguyên quảng cáo của Meta cho biết rằng Facebook có 72,7 triệu người dùng tại Việt Nam đầu năm 2024. Tuy nhiên, Meta đã thực hiện các thay đổi quan trọng đối với cách tài nguyên quảng cáo của họ báo cáo dữ liệu về lượng người xem trong vài tháng gần đây – bao gồm việc sửa đổi đáng kể dữ liệu người xem cơ sở của họ cho Facebook – vì vậy các con số được hiển thị ở đây có thể không thể so sánh trực tiếp với các con số được công bố trong các báo cáo trước đó của chúng tôi. 

Tăng trưởng người dùng Facebook tại Việt Nam 

Các con số được công bố trong các công cụ của Meta cho thấy rằng khả năng tiếp cận quảng cáo của Facebook tại Việt Nam tăng thêm 6,5 triệu (+9,8%) giữa tháng 1 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Để có bối cảnh gần đây hơn, cùng dữ liệu cho thấy số lượng người dùng mà nhà quảng cáo có thể tiếp cận với quảng cáo trên Facebook tại Việt Nam giảm đi 5,9 triệu (-7,4%) giữa tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. 

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng các con số về khả năng tiếp cận quảng cáo này không giống như con số người dùng hàng tháng mà Meta công bố trong thông báo doanh thu của nhà đầu tư, và không nên được hiểu như vậy. Do đó, các thay đổi trong khả năng tiếp cận quảng cáo có thể không nhất thiết chỉ ra sự thay đổi trong cơ sở người dùng tổng thể của nền tảng. Tuy nhiên, mặc dù có những lưu ý này, dữ liệu về khả năng tiếp cận quảng cáo của Meta vẫn mang lại thông tin quý giá về cách việc sử dụng Facebook đang phát triển. 

Sự áp dụng Facebook tại Việt Nam 

Khả năng tiếp cận quảng cáo của Facebook tại Việt Nam tương đương với 73,3% dân số tổng cộng đầu năm 2024. Tuy nhiên, Meta chỉ cho phép những người từ 13 tuổi trở lên sử dụng Facebook, vì vậy có ý nghĩa khi nhấn mạnh rằng 90,7% trong số “đối tượng” đó sử dụng Meta trong năm 2024. Đối với bối cảnh bổ sung, khả năng tiếp cận quảng cáo của Facebook tại Việt Nam tương đương với 92,7% tổng số người dùng Internet địa phương (bất kể độ tuổi) vào tháng 1 năm 2024. Đầu năm 2024, 51,0% khán giả quảng cáo Facebook tại Việt Nam là nữ, trong khi 49,0% là nam. 

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của Meta chỉ công bố dữ liệu về giới tính đối với người dùng “nữ” và “nam”. 

Đọc thêm: 

Tình hình sử dụng YouTube tại Việt Nam năm 2024 

Tài nguyên quảng cáo của Google cho biết YouTube có 63,00 triệu người dùng tại Việt Nam đầu năm 2024, cho thấy rằng khả năng tiếp cận quảng cáo của YouTube đầu năm 2024 tương đương với 63,5% dân số tổng cộng của Việt Nam.

Digital Việt Nam 2024 - Mạng xã hội Youtube Việt Nam 2024
Digital Việt Nam 2024 – Mạng xã hội Youtube Việt Nam 2024

Quảng cáo trên YouTube đạt 80,3% tổng số người dùng Internet của Việt Nam (bất kể độ tuổi) vào tháng 1 năm 2024. Lúc đó, 49,5% khán giả quảng cáo trên YouTube tại Việt Nam là nữ, trong khi 50,5% là nam. 

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của Google chỉ công bố dữ liệu về giới tính đối với người dùng “nữ” và “nam”. 

Dữ liệu được công bố trong các công cụ quảng cáo của Google cho thấy khả năng tiếp cận quảng cáo của YouTube tại Việt Nam không thay đổi nhiều trong giai đoạn từ giữa đầu năm 2023 và đầu năm 2024. 

Trong khi đó, cùng dữ liệu cho thấy số lượng người dùng mà nhà quảng cáo có thể tiếp cận với quảng cáo trên YouTube tại Việt Nam cũng không thay đổi giữa tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. 

Tình hình sử dụng mạng xã hội Instagram tại Việt Nam năm 2024 

Digital Việt Nam 2024 - Mạng xã hội Instagram Việt Nam 2024
Digital Việt Nam 2024 – Mạng xã hội Instagram Việt Nam 2024

Các con số được công bố trong công cụ quảng cáo của Meta cho biết Instagram có 10,90 triệu người dùng tại Việt Nam đầu năm 2024. Các con số thường xuyên được cập nhật của công ty này cho thấy rằng khả năng tiếp cận quảng cáo của Instagram tại Việt Nam tương đương với 11,0% dân số tổng cộng đầu năm. Tuy nhiên, Meta chỉ cho phép người dùng từ 13 tuổi trở lên sử dụng Instagram, vì vậy đáng chú ý rằng 13,6% khán giả “đủ điều kiện” ở Việt Nam sử dụng Instagram vào năm 2024. Cũng đáng lưu ý rằng khả năng tiếp cận quảng cáo của Instagram tại Việt Nam đầu năm 2024 tương đương với 13,9% tổng số người dùng Internet địa phương (bất kể độ tuổi). 

Đầu năm 2024, 60,1% khán giả quảng cáo trên Instagram tại Việt Nam là nữ, trong khi 39,9% là nam. 

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của Meta chỉ công bố dữ liệu về giới tính đối với người dùng “nữ” và “nam”. 

Dữ liệu được công bố trong các công cụ lập kế hoạch của Meta cho thấy khả năng tiếp cận quảng cáo của Instagram tại Việt Nam tăng thêm 550 nghìn (+5,3%) giữa tháng 1 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Theo cơ sở quý, dữ liệu của công ty cũng cho thấy kích thước khán giả quảng cáo trên Instagram tại Việt Nam giảm đi 650 nghìn (-5,6%) giữa tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. 

Tình hình sử dụng TikTok tại Việt Nam năm 2024 

Digital Việt Nam 2024 - Mạng xã hội Tiktok Việt Nam 2024
Digital Việt Nam 2024 – Mạng xã hội Tiktok Việt Nam 2024

Các con số được công bố trong tài nguyên quảng cáo của ByteDance cho biết TikTok có 67,72 triệu người dùng từ 18 tuổi trở lên tại Việt Nam đầu năm 2024. 

Lưu ý rằng ByteDance cho phép các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu quảng cáo TikTok đến người dùng từ 13 tuổi trở lên thông qua các công cụ quảng cáo của mình, nhưng những công cụ này chỉ hiển thị dữ liệu về khán giả cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. 

Để hiểu rõ hơn, con số của ByteDance cho thấy quảng cáo TikTok đạt tới 92,6% tất cả người lớn từ 18 tuổi trở lên tại Việt Nam đầu năm 2024. Trong khi đó, khả năng tiếp cận quảng cáo TikTok tại Việt Nam đầu năm nay tương đương với 86,3% tổng số người dùng Internet địa phương, bất kể độ tuổi. Đầu năm 2024, 49,1% khán giả quảng cáo TikTok tại Việt Nam là nữ, trong khi 50,9% là nam. 

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của ByteDance chỉ công bố dữ liệu về giới tính cho người dùng “nữ” và “nam”. 

Dữ liệu được công bố trong các công cụ quảng cáo lập kế hoạch của chính ByteDance cho thấy khả năng tiếp cận quảng cáo của TikTok tại Việt Nam tăng thêm 18 triệu (+35,8%) giữa đầu năm 2023 và đầu năm 2024. Trong khi đó, con số cho thấy khả năng tiếp cận tiềm năng của quảng cáo trên TikTok tại Việt Nam tăng thêm 5,1 triệu (+8,2%) giữa tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. 

Tuy nhiên, khán giả quảng cáo thường chỉ chiếm một phần nhỏ của tổng số người dùng của một nền tảng, và vì công cụ quảng cáo TikTok chỉ công bố dữ liệu cho người dùng từ 18 tuổi trở lên, quan trọng là nhớ rằng xu hướng trong con số tiếp cận quảng cáo TikTok có thể không nhất thiết phản ánh sự thay đổi trong tổng cộng người dùng của nền tảng. 

Tình hình sử dụng Facebook Messenger tại Việt Nam năm 2024 

Digital Việt Nam 2024 - Mạng xã hội Facebook Messenger Việt Nam 2024
Digital Việt Nam 2024 – Mạng xã hội Facebook Messenger Việt Nam 2024

Dữ liệu được công bố trong tài nguyên quảng cáo của Meta cho biết quảng cáo trên Facebook Messenger đã đạt tới 54,5 triệu người dùng tại Việt Nam đầu năm 2024. Con số thường xuyên được cập nhật của công ty cho thấy khả năng tiếp cận quảng cáo trên Facebook Messenger tại Việt Nam tương đương với 54,9% tổng số dân số đầu năm. Tuy nhiên, Meta chỉ cho phép những người từ 13 tuổi trở lên sử dụng Facebook Messenger, vì vậy quan trọng là nhấn mạnh rằng 68,0% khán giả “đủ điều kiện” của Facebook Messenger tại Việt Nam trong năm 2024. Để có bối cảnh bổ sung, khả năng tiếp cận quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam tương đương với 69,5% tổng số người dùng Internet địa phương (bất kể độ tuổi). 

Đầu năm 2024, 51,5% khán giả quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam là nữ, trong khi 48,5% là nam. 

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của Meta chỉ công bố dữ liệu về giới tính cho người dùng “nữ” và “nam”. 

Dữ liệu được công bố trong các công cụ lập kế hoạch của Meta cho thấy khả năng tiếp cận quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam tăng thêm 1,9 triệu (+3,5%) giữa tháng 1 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Trong khi đó, con số này theo dõi rằng kích thước khán giả quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam giảm đi 4,5 triệu (-7,6%) giữa tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. 

Tình hình sử dụng LinkedIn tại Việt Nam năm 2024 

Digital Việt Nam 2024 - Mạng xã hội LinkedIn Việt Nam 2024
Digital Việt Nam 2024 – Mạng xã hội LinkedIn Việt Nam 2024

Các con số được công bố trong tài nguyên quảng cáo của LinkedIn cho biết LinkedIn có 7,5 triệu “thành viên” tại Việt Nam đầu năm 2024. Tuy nhiên, lưu ý rằng các công cụ quảng cáo của LinkedIn công bố dữ liệu về phạm vi khán giả dựa trên tổng số thành viên đăng ký, chứ không phải số người dùng hàng tháng làm nền tảng cho các con số tiếp cận quảng cáo được công bố bởi hầu hết các nền tảng truyền thông xã hội khác. 

Do đó, các con số LinkedIn này không thể so sánh trực tiếp với các con số của các nền tảng truyền thông xã hội khác được công bố trên trang này, hoặc trong các báo cáo Digital 2024.

Các con số về khả năng tiếp cận quảng cáo của công ty cho thấy khán giả LinkedIn tại Việt Nam tương đương với 7,6% tổng dân số đầu năm 2024. Tuy nhiên, LinkedIn ngăn chặn những người dưới 18 tuổi sử dụng nền tảng của mình, vì vậy cũng hữu ích biết rằng 10,3% khán giả “đủ điều kiện” tại Việt Nam sử dụng LinkedIn trong năm 2024. 

Để có bối cảnh bổ sung, khả năng tiếp cận quảng cáo của LinkedIn tại Việt Nam tương đương với 9,6% tổng số người dùng Internet địa phương (bất kể độ tuổi) đầu năm. Đầu năm 2024, 50,0% khán giả quảng cáo của LinkedIn tại Việt Nam là nữ, trong khi 50,0% là nam. 

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của LinkedIn chỉ công bố dữ liệu về giới tính cho người dùng “nữ” và “nam”. 

Dữ liệu được công bố trong các công cụ lập kế hoạch của LinkedIn cho thấy khả năng tiếp cận quảng cáo của LinkedIn tại Việt Nam tăng thêm 2,3 triệu (+44,2%) giữa đầu năm 2023 và đầu năm 2024. Theo cơ sở quý, dữ liệu của công ty cũng cho thấy kích thước khán giả quảng cáo của LinkedIn tại Việt Nam tăng thêm 400 nghìn (+5,6%) giữa tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. 

Tuy nhiên, vì con số khán giả quảng cáo của LinkedIn dựa trên tổng số thành viên đăng ký chứ không phải người dùng hàng tháng, nên không rõ liệu những xu hướng này có thể phản ánh sự thay đổi trong việc sử dụng LinkedIn hay không. 

Tình hình sử dụng X (Twitter) tại Việt Nam năm 2024 

screenshot 1709018874
Tình hình sử dụng X (Twitter) tại Việt Nam năm 2024

Các con số được công bố trong tài nguyên quảng cáo của X (Twitter) cho biết X có 5,58 triệu người dùng tại Việt Nam đầu năm 2024. Con số này có nghĩa là khả năng tiếp cận quảng cáo của X tại Việt Nam tương đương với 5,6% tổng dân số tại thời điểm đó. Để bối cảnh bổ sung, khả năng tiếp cận quảng cáo của X tại Việt Nam tương đương với 7,1% tổng số người dùng Internet địa phương (bất kể độ tuổi) đầu năm. 

Đầu năm 2024, dữ liệu của công ty cho thấy 36,8% khán giả quảng cáo của X tại Việt Nam là nữ, trong khi 63,2% là nam. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng X suy luận giới tính của người dùng dựa trên các tín hiệu như tên mà người dùng nhập vào hồ sơ của họ và hoạt động rộng lớn hơn trên nền tảng. Điều này khác biệt so với dữ liệu về giới tính được cung cấp trong các công cụ quảng cáo của các nền tảng như Facebook, dựa trên giới tính mà người dùng tự nhập vào hồ sơ của mình. 

Dữ liệu được công bố trong các công cụ lập kế hoạch quảng cáo của X (Twitter) cho thấy khả năng tiếp cận quảng cáo của X tại Việt Nam tăng thêm 1,5 triệu (+36,2%) giữa đầu năm 2023 và đầu năm 2024. Trong khi đó, cùng dữ liệu cho thấy số người dùng mà các nhà tiếp thị có thể tiếp cận bằng quảng cáo trên X tại Việt Nam giảm đi 316 nghìn (-5,4%) giữa tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. 

Tình hình kết nối di động tại Việt Nam năm 2024 

screenshot 1709019125
Tình hình kết nối di động tại Việt Nam năm 2024

Dữ liệu từ GSMA Intelligence cho thấy có 168,5 triệu kết nối di động tại Việt Nam đầu năm 2024. Các con số từ GSMA Intelligence cho thấy kết nối di động tại Việt Nam tương đương với 169,8% tổng dân số vào tháng 1 năm 2024. Số lượng kết nối di động tại Việt Nam tăng thêm 5,1 triệu (+3,2%) giữa đầu năm 2023 và đầu năm 2024. 

Dựa trên báo cáo toàn cầu Digital của Việt Nam trong những năm qua và đặc biệt là thống kê của Digital Việt Nam năm 2024, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng, Digital đang đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội Việt Nam. Chính vì thế, Digital Marketing sẽ trở thành một kỹ năng bắt buộc phải có của con người trong thời đại số và là một phần không thể thiếu của các doanh nghiệp trong thời đại số.

Nguồn: Datareportal

 

thumb

Dàn khách mời đốt cháy sân khấu cùng SV FAI tại Hallo Night “Đêm Ung Ẩy”

chuyen marketer ke team miracle

#4 Chuyện Marketer kể: “Keyword” dẫn bước gen Z vào thế giới Digital Marketing 

z4776317533865 ad71974164a355173d31eb770d797546

ĐẶC QUYỀN RÚT NGẮN THỜI GIAN ĐẠT ĐƯỢC SONG BẰNG DÀNH CHO SINH VIÊN KHỐI QUẢN TRỊ KINH DOANH

z4770568857695 bd6422d0d90de8e65e51b011b602e744

HALLO NIGHT – “ĐÊM UNG ẨY” BỮA TIỆC SÔI ĐỘNG MÙA HALLOWEEN CHO SV FAI

Ngan sach MKT 2 e1695090159913

Doanh nghiệp nhỏ nên chi bao nhiêu ngân sách cho hoạt động marketing?

Ngan sach MKT 5 1 e1695089701492

TÌM HIỂU MÔ HÌNH 5A TRONG MARKETING

20230826 045130213 iOS

KHÁM PHÁ ĐIỀU MỚI MẺ TẠI LỚP HỌC TRẢI NGHIỆM #02: SOCIAL MEDIA ADVERSITING 101 

Kham pha

Khám Phá 3 Chiến Dịch Trung Thu Nổi Bật Của Các Thương Hiệu Lớn

dai hoc vs FSK web

Điểm chuẩn Đại học 2023 ngành Marketing – Duy trì vị thế Top đầu

EduNext FSK Web 1

Khai Phá Tiềm Năng Cùng Phương Pháp Kiến Tạo Xã Hội Edunext

Giai ma social media 01

FPT Skillking Triển Khai Khoá Học Chuyên Sâu – Social Media Executive

FPT Edu trien khai kenh hoc phi moi anh

FPT Edu triển khai thêm kênh nộp học phí

z4509116014504 37b411732bf04ea9252a0a6a8b69b758

Mở rộng cơ hội chuyển tiếp cho sinh viên FPT Skillking

chuyen marketer ke co Junie

“Cô giáo quốc dân” của sinh viên FPT Skillking

su ket hop hoan hao

Sự Kết hợp hoàn hảo: Đại học và FPT Skillking – Mở ra cánh cửa thành công trong Digital Marketing

354456437 819100859821738 9042176197710510627 n

Hạnh phúc và tự hào – 2 mảnh ghép không thể thiếu trong buổi lễ tôn vinh sinh viên xuất sắc kỳ Spring 2023 HCM

4

#1 Chuyện Marketer kể: Nguyễn Hữu Toàn – Khởi Đầu Hành Trình Trở Thành Digital Marketer Ở Tuổi 15

z4392769678249 17f4a4eeebdb4ad21ba05805c64e267f

Tuổi 20 – sinh viên FPT Skillking ký hợp đồng đối tác với doanh nghiệp

chuyen marketer ke post thong bao

Chuyện Marketer Kể – Kho Tàng Câu Chuyện Của Người Làm Digital Marketing

FPTSkillking phu huynh hoc sinh 2005 e1684726020937

Ngành Digital Marketing Tại FPT Skillking – Hành Trang Bài Bản Giúp Con Tiến Xa Hơn

01 FAI – Billiards Championship 2023

“FAI – Billiards Championship 2023” – Mùa giải đầy ấn tượng của những cơ thủ trẻ

IMG 0386

2k5 bật mí lý do thuyết phục ba mẹ chọn ngành trong buổi Đối thoại với Gen Z

01 Bao ve do an ky III lop S1.2105E

S1.2105E thành công chinh phục bảo vệ đồ án kỳ III với các sản phẩm chỉn chu đầy tính sáng tạo

Anh 7

Tết Hàn Thực 2023 – Sực nức tinh hoa văn hoá Việt giữa lòng Viện Đào tạo Quốc Tế FPT

Cùng FPT Skillking điểm lại những hình ảnh được ghi lại trong giờ học doanh nghiệp nhé!

Học tập, vui chơi, chia sẻ và trải nghiệm cùng giờ học doanh nghiệp kỹ năng mềm

11

Đông đảo các bạn quan tâm Workshop: Bạn đã sử dụng mạng xã hội đúng cách chưa?

NHHN Skillking 26032023 10

Ngày hội hướng nghiệp: “Bí kíp” thoát khỏi “lối mòn” khi chọn ngành trong thời đại số

IMG 7318

FPT Skillking tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2023

DSC 43

FPT Skillking đồng hành cùng sự kiện thể thao Invincible 2023

li xi tet 06 li xi tet GDN 191 1 FSK scaled

KHAI XUÂN QUÝ MÃO – NHẬN BÃO LÌ LÌ CÙNG FPT SKILLKING

NNNT Brandmodel poster

FPT Skillking “song kiếm hợp bích” cùng FPT Arena Multimedia với chủ đề nhận diện thương hiệu hiệu quả

anh 2

SVXS Xuân Thu – Dám thay đổi để sống đúng với đam mê

ds

Sinh viên FPT Skillking xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho chiến dịch truyền thông

Dàn nghệ sĩ cá tính hội tụ tại sự kiện Hallo Night party Hà Nội

Dàn nghệ sĩ cá tính hội tụ tại sự kiện Hallo Night party Hà Nội

08 FAI Champion League 2022 1

Khai mạc Giải bóng FAI Champion League 2022 – sự trở lại của đường đua trên sân cỏ

aa

Chiến dịch lội ngược dòng ngoạn mục của Biti’s Hunter: Hiệu quả gấp 10 lần CocaCola, Pepsi

01 Company Visit LadiPage Việt Nam

Sinh viên FPT Skillking trải nghiệm thực tế một ngày làm việc của các Marketers chuyên nghiệp tại LadiPage Việt Nam 

ảnh 2 1

FPT Skillking trao 300 học bổng 50% ngành Digital Marketing

Ảnh 1 scaled

Khám phá Giờ học Doanh nghiệp siêu bổ ích cùng cô giáo Ưng Thị Ngọc Trang với sinh viên FPT Skillking

10 Hoạ mặt nạ Lạ thành cạ scaled

“Hoạ mặt nạ – lạ thành cạ”: Thức quà tinh thần nhân dịp tết Trung Thu 2022 dành cho sinh viên nhà FAI 

HOC BONG TANG TOC 02

FPT Skillking triển khai học bổng “Tăng Tốc” mừng sinh nhật 5 tuổi

Screen Shot 2022 08 29 at 16.08.21

Lộ diện Top 4 đồ án xuất sắc học kỳ 1 năm 2022

Thumbnail 5 CHIEN LUOC QUANG CAO

5 CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO TẠO TIẾNG VANG NỬA ĐẦU NĂM 2022

Thumbnail VI SAO NEN HOC DMKT

Vì sao nên học Digital Marketing sớm?

2k4ph

Điểm chuẩn ngành “hot” Marketing 3 năm trở lại đây như thế nào?

2k43

Gần 326.000 thí sinh bỏ xét tuyển đại học

Thumbnail MEME MARKETING

GIẢI MÃ SỨC MẠNH VĨ ĐẠI CỦA MEME MARKETING

1 kyket

FPT SKILLKING KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC MOU VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM

Thumbnail FB THAY DOI THUAT TOAN

Facebook thay đổi thuật toán, lo ngại trước Tiktok?

Thumbnail XAY DUNG THUONG HIEU

5 chiến lược xây dựng thương hiệu số hiệu quả nhất

Ảnh 1

Một ngày trải nghiệm tour “Vì mẹ bắt đi Bát Tràng” của sinh viên FPT Skillking 

Thumbnail TU HOC DMKT

Khóa học Digital Marketing của Google nhận chứng chỉ của Google, bạn đã biết chưa?

Thumbnail 5 XU HUONG

5 Xu hướng thống trị Digital Marketing năm 2022

2k43

Đông đảo học sinh 2004 tìm hiểu Digital Marketing tại Ngày hội Tuyển sinh lần 2 năm 2022

Screen Shot 2022 07 23 at 12.04.44 1

Check-in những địa điểm siêu cổ kính cùng Tour “Vì mẹ bắt đi Bát Tràng”

11 Mini Job Fair 1

Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng sinh viên FPT Skilling

Ảnh 1 scaled

Khai giảng lớp S2.2207E FPT Skillking hội tụ những gương mặt tiềm năng

Thumbnail KING CONTENT

8 Cấu trúc xây dựng content thu hút giúp doanh nghiệp tăng doanh thu hiệu quả

Thumbnail 5LOIICH

5 lợi ích khi học Digital Marketing tại FPT Skillking

3 1657100856600363338678

Sinh viên FPT Skillking Hồ Chí Minh xúc động trong lễ tốt nghiệp

huỳnh như 1

Cảm nhận của phụ huynh thời 4.0 về ngành Digital Marketing

Chốt nhập học Digital Marketing - Hốt quà công nghệ

Chốt nhập học Digital Marketing – Hốt quà công nghệ

1 1657100856587637144923

Sinh viên FPT Skillking Hồ Chí Minh xúc động trong lễ tốt nghiệp

4 Mini Job Fair

Mini Job Fair tại Lễ Tốt Nghiệp 2022 – Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT: Cơ hội nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực “hot” rộng mở cho các Tân cử nhân 

01 Nguyen Ha Mi

Sinh viên xuất sắc học kỳ Spring 2022 – Nguyễn Hà Mi: “Chọn FPT Skillking để hoàn thiện hành trình chinh phục trở thành nhà lãnh đạo giỏi”.

EEM05413 1

Sinh viên FPT Skillking Hà Nội tốt nghiệp chương trình Fullstack Digital Marketing

01 LỄ TỐT NGHIỆP 2022

Lễ tốt nghiệp 2022 – Viện Đào tạo Quốc tế FPT Hà Nội trang trọng và nhiều dấu ấn

BEST STUDENT LAI MINH VUONG 01

Hành trình thấu hiểu bản thân của cựu sinh viên FPT Skillking ưu tú

288637277 5168217909966554 6374223661858727630 n

S1.2206E – Những tân binh FPT Skillking đam mê “khởi nghiệp” 

Totnghiep FAI 2022 HN coverfb

Lễ tốt nghiệp 2022 – Viện Đào tạo Quốc tế FPT Hà Nội: mốc son trưởng thành của 500 cử nhân

01 Bùi Tùng Dương

Bùi Tùng Dương – Hành trình từ học sinh giỏi Toán thành phố Hải Phòng cho tới sinh viên ưu tú FPT Skillking với danh hiệu Quán quân Top Marketer

01 Bảo vệ dồ án FSK S1.2110E scaled

Bảo vệ đồ án kỳ I gặt hái nhiều thành công của những Marketers tương lai đến từ S1.2110E 

01 Talkshow CRM từ A – Z

 Talkshow: “CRM từ A – Z”: Full-stack Digital Marketer trong tầm tay

NoiNhoNoiTo coverfb

 Talkshow “CRM từ A – Z”: Digital Marketing không khó cùng chuyên gia

cover

Case study: ONWAYS – Chặng đường gây dựng vị thế thương hiệu thời trang thể thao Việt Nam

honda thumb 1652920290

Case study: Honda – “Mang tiền về cho mẹ” – Kết thân với Gen Z bằng những trăn trở của thế hệ

22738 BAEMIN cover 1653385461

Khi BAEMIN thay đổi “góc nhìn” để có sự khác biệt trong truyền thông

HAI1097

Bộ trưởng GD-ĐT đặc biệt lưu ý việc ra đề thi tốt nghiệp THPT

01 FAI Billiards Championship 2022

“FAI – Billiards Championship 2022” – Giây phút tranh tài hồi hộp đến nghẹt thở của những cơ thủ trẻ

khoi nghie 3240

Sinh viên FPT Skillking trao học bổng cho học sinh nghèo khởi nghiệp từ năm 20 tuổi

281868681 3145580628997414 8772817020994558782 n

Sinh viên FPT Skillking ‘ẵm’ Top 2 giải FAI – Billiads Championship 2022

thu khoa3 9776

Lưu ý khi thi môn Văn tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022

HIU02552 min

TRỞ THÀNH TIKTOKER SAU WORKSHOP BÍ QUYẾT PHÁT TRIỂN TIKTOK TRONG 2 GIỜ

1 NNNT hightech fbcover

FAI tổ chức workshop với chủ đề “Kết hợp High – Tech gia tăng hành trình trải nghiệm khách hàng”

bk3

Giới trẻ cần trang bị những phẩm chất và kỹ năng gì trong thời đại kỷ nguyên số?

324511 search intent cover 1650456173

Search Intent là gì? Phương pháp cải tiến Content SEO?

bk3

Bộ GDĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2022

bk4

FPT Skillking tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Đại học Bách Khoa TP.HCM

Thumnail SV FSK LAM VIEC DUNG CHUYEN NGANH

97% sinh viên FPT Skillking tốt nghiệp làm đúng chuyên ngành!

thumnail

GenZ là nguồn nhân lực Digital Marketing quan trọng thời đại 4.0

bi kip mon ngu van 1

‘Học Văn là lãng phí nếu chỉ để đi thi?’

Ha Noi co bao nhieu hoc sinh dang ki du thi tot nghiep THPT 2020 thi sinh du thi 1592210643 376 width1000height586

6 điểm mới nhất về tuyển sinh đại học, cao đẳng 2022

ky thi thpt quoc gia 2019 dspl 1

Học sinh thi Tốt nghiệp THPT 2022 vào tháng 7

Thumnail DM LAM VIEC O DAU

Digital Marketing làm việc ở những đâu?

z2600242933644 d722287dfb0aed5685839091ba785476 6354

Thi tốt nghiệp THPT năm nay: Dự kiến vào tháng 7, Bộ GD&ĐT không ban hành quy chế thi

119ff353df2e1070493f

Tại FPT Skillking, có một cô gái “A New Me” mỗi ngày

Thumnail TO CHAT DM

Làm Digital Marketing cần có tố chất gì?

cong cu digital marketing

Top 12 ngành nghề dự báo “bắt nhịp” với bối cảnh chuyển đổi số trong thị trường lao động 2022

273716374 4823100744478274 5702367400133717168 n

Không khí rộn ràng ngày đầu FPT Skillking học trực tiếp trở lại

COVER

GenZ làm gì ngày Tết?

z3118723368007 f8d647a02f89f468b6042349f48e5a5a 1

FPT Skillking ký kết thỏa thuận hợp tác MOU với Công ty ACCESSTRADE

Screen Shot 2021 09 04 at 11.24.57

Lộ diện 08 đồ án sinh viên xuất sắc nhất năm học từ 2019-2021

hinh 1 min 1 1 1.jpg 1

CHỦ NGHĨA XÊ DỊCH: TỪ “ĐÔI CHÂN” ĐẾN “SỐ HÓA” VÀ ĐẾN CẢ DANH HIỆU SINH VIÊN XUẤT SẮC KỲ SUMMER 2021

SEO

Zoomtalk: Thợ săn SEO truyền kỳ – NÓI NHỎ NÓI TO và những bí mật mới được tiết lộ

NNNT thosanSEO cover e1629882353209

Sự kiện không thể bỏ lỡ cuối tuần này: Lên Zoom Talk săn S.E.O cùng “NÓI NHỎ, NÓI TO”

Screen Shot 2021 08 21 at 12.04.45

WEBINAR: Lỡ chạm ngõ Content Marketing, bạn đã đủ tự tin để chinh phục?

NNNT contentmkt coverfb

Lại đây “NÓI NHỎ, NÓI TO”: Sắp diễn ra Zoom Talk trải nghiệm nghề viết Content Marketing

TOP 4 HD

Lộ diện tân Đại sứ FPT Skillking lĩnh vực Digital Marketing

01 FACEBOOK ADS

Mỗi Gen Z là một độc bản không thể sao chép

hoang1

Điều kỳ diệu từ Bệnh viện dã chiến Thu Dung

01 FACEBOOK ADS

Trở thành Influencer cùng cuộc thi Brand New Name

học thử digital marketing

Lớp học thử tại Hà Nội: “3 giờ tốt nghiệp Digital Marketing”

Email Marketing

Email Marketing – Tầm quan trọng và cách xây dựng Email Marketing hiệu quả

lỗi sai cơ bản về SEO

Top 3 lỗi cơ bản khi làm SEO không phải ai cũng để ý

bv20

Đồ án kỳ 3: Digital Marketing Executive

Marketing và Quảng cáo

Khác biệt giữa Marketing và Quảng cáo!

Thumnail DM LAM NHUNG CONG VIEC GI

Digital Marketing là gì? Làm những công việc gì? Tổng quan kiến thức từ A – Z về Digital Marketing

mkt truyền miệng

Câu chuyện về Marketing truyền miệng

hanh vi mua sam

Báo cáo hành vi mua sắm người trẻ Việt Nam

crm

SO SÁNH LỢI ÍCH GIỮA 2 HỆ THỐNG CRM VÀ MARKETING AUTOMATION

digital marketing 1

Lợi nhuận 100 triệu sau 15 ngày thử sức!

ios

Quảng cáo bị ảnh hưởng như thế nào khi Apple cập nhật iOS 14?

crm

VAI TRÒ CRM TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING

1 Phùng Quốc Tùng FPT Skillking SVXS summer 2020

Ăn chay, tập thể dục và sự may mắn: Phùng Quốc Tùng tiết lộ từ 1/4 cuộc đời của chàng trai 02 lần đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc

122596276 3392074564247573 4256297498675104420 o

Dư âm Talkshow: Sự thật ngành Digital Marketing – Học gì và Làm gì?

196

19 chỉ số đo lường Digital Marketing cần biết

vđ

Ai bảo sinh viên FPT Skillking chỉ biết kiếm tiền? Chúng tôi còn kiếm cả chức Vô địch nữa đấy!

Nguyễn Anh Tuấn FPT Skillking FAI Champion League 2020 6

Đội trưởng Bigcity.MOI: Tuổi 32 đánh đổi và từ bỏ để lần đầu tham gia giải bóng đá sinh viên

5 bước để trở thành dân quảng cao sáng tạo

05 bước để trở thành dân Quảng cáo sáng tạo

IMG 4497

Tạ Quang Tùng – “em là châu báu” của Seedsman United trong giải bóng FAI Champion League 2020

Phuong Linh 01

Tám chuyện cùng sinh viên học kỳ 1 – Social Media

Call to action

CTA là gì? Mẫu câu CTA lôi cuốn khách hàng

digital marketing checklist

Marketing làm gì? 10 Công việc Marketers làm mỗi ngày

FSK poster 448x900 01

Rộn ràng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

cô ly 4

Bóng hồng FPT Skillking và hành trình lan tỏa đam mê

Kỹ năng trong digital marketing

Kỹ năng cần và đủ của người làm Digital Marketing

mt1

Giảng viên FPT Skillking đón 20/11 sớm!

sv2 1

Sinh viên FPT Skillking sẽ làm những kiểu đồ án nào?

Xu huong hoc MAR tai VN 01

Học Digital Marketing – xu hướng tại Việt Nam!

z2043012968679 a551a7d2d678e1789fde909809f95373

Viện Đào tạo Quốc tế FPT đẩy mạnh hợp tác đa phương diện với doanh nghiệp công nghệ trong kỷ nguyên số

HB Tiepnoidamme fbads FSK

FPT Skillking tặng hàng trăm suất học bổng “TIẾP NỐI ĐAM MÊ” trị giá lên đến 12 triệu đồng

Hay Trao Cho Em fbcover FSK

FPT Skillking rộn ràng tuyển sinh với Promotion “Ting Ting Ting! Rinh Ngay Học Bổng”

Trang chủ
Chia sẻ
0 Bình luận
Tin mới
Chia sẻ
Bỏ qua